Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
ISO 45001: van theorie naar praktijk
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

ISO 45001: van theorie naar praktijk

In 2018 is de ‘ISO 45001 Managementsysteem voor gezond en veilig werken’ uitgekomen, afgestemd op de eisen van deze tijd. Een risicogerichte aanpak is uitgangspunt van deze norm. Van labs wordt verwacht dat ze minder vanuit procedures werken en meer borgen op basis van vakbekwaamheid. Maar hoe wordt dat in de praktijk gebracht? In de huidige opzet sluit de ISO 45001 goed aan op andere ISO-normen voor milieu en kwaliteit. Om risicogericht te kunnen werken is er in de norm veel aandacht voor de contextanalyse. Welke ontwikkelingen in de maatschappij spelen er vanuit het thema gezond en veilig werken? Welke wetgeving is van kracht?

Bedrijfsinformatie

Gerelateerde expertise

In de huidige opzet sluit de ISO 45001 goed aan op andere ISO-normen voor milieu en kwaliteit. Om risicogericht te kunnen werken is er in de norm veel aandacht voor de context- analyse. Welke ontwikkelingen in de maatschappij spelen er vanuit het thema gezond en veilig werken? Welke wetgeving is van kracht? Bij deze contextanalyse kan er naar buiten en naar binnen gekeken worden. Met nadruk op ‘naar binnen’, want de medewerker heeft een belangrijk aandeel in de praktische uitvoering van deze norm. Bewustwordingsproces Van belang is dat de contextanalyse door het management zelf wordt uitgevoerd en niet wordt uitbesteed aan de KAM-functionaris. Het bewustwordingsproces binnen het management zorgt namelijk voor het juiste draagvlak. De KAM-functionaris kan de analyse natuurlijk wel goed voorbereiden, zodat het management wat breder kan kijken. In het verlengde van deze contextanalyse verscheen afgelopen jaar een serie van artikelen in LABinsights, waarin onder meer de gevolgen van de vergrijzing voor het arbobeleid aan de orde kwam en wetgeving over het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Tijdens WoTS 2018 kwam de thematiek van de contextanalyse naar voren tijdens het seminar ‘Veiligheid op het lab’ (zie kader). Hoewel deze veiligheidsgerelateerde kwesties zeer van toepassing zijn op laboratoria, blijkt in de praktijk vaak dat labs er onvoldoende bekend mee zijn. Soms omdat de regelgeving te complex is, soms omdat de vertaalslag naar de labpraktijk lastig te maken is. Eigen inbreng medewerkers De medewerker speelt een belangrijke rol in de norm. Leidinggevenden moeten (alle) medewerkers expliciet bij het beleid betrekken, dus niet alleen via de ondernemingsraad. Medewerkers kunnen alleen gelijkwaardig deelnemen als ze de bagage in huis hebben om mee te denken. Dat vraagt tijd, training en het beschikbaar stellen van middelen – dus eenvoudige toegang tot informatie over gezond en veilig werken. Een taak voor het management is erop te letten of deze voorlichting goed aankomt en begrepen wordt. Taalbarrières zijn geen excuus, organisatorische barrières evenmin, dus geen HSE-overleg plannen op iemands vrije dag. Dit overstijgt het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het is de bedoeling dat medewerkers actief worden uitgenodigd hun inbreng te geven. Dit vraagt om een gestructureerd opleidings- en trainingsprogramma. De kracht van de norm Een belangrijke meerwaarde van het werken met een ISO-norm is het expliciet implementeren van een evaluatie en verbeter- cyclus, dit op management- én uitvoerend niveau. Daarbij kan goed worden aangehaakt op procedures die al vanuit het oogpunt van kwaliteitsmanagement zijn ingevoerd. Belangrijk daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor de oplossing in de lijn ligt en de uitvoering geverifieerd wordt. Voor organisaties die HSE nog niet structureel in de lijn hebben ingebed, valt hier veel winst te halen. Punt van aandacht is de opvolging van ongevallen ook in de lijn te leggen. De BHV-organisatie functioneert vaak los van de lijn; ontbreekt de koppeling en wordt de BHV-organisatie ingezet om het ongeval te registreren, dan blijft de opvolging vaak liggen. Voor een frisse blik is het aan te bevelen interne veiligheidsrondgangen en audits door iemand van een ander lab te laten doen. Laboratoriumveiligheid — chemisch, biologisch of instrumenteel — verschilt echter nogal per type lab. Het is daarom voor de kwaliteit van de rondgangen en audits belangrijk dat de uitvoerders goed worden getraind op labveiligheid en hun checklists goed afstemmen op de risico’s van het type laboratorium dat wordt bezocht. Dan hoeft er niet naar onnodige zaken gekeken te worden. Contextanalyse LABinsights: ISO 45001 als inspiratiebron voor veilig werken, lezing WoTS 2018: bit.ly/wots-veiligheid-op-het-lab Gezonder ouder worden in het lab: bit.ly/gezond-ouder-in-lab Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas bit.ly/gevaarlijk-afval Verbod op zeer zorgwekkende stoffen bit.ly/zeer-zorgwekkende-stoffen Zeer zorgwekkende stoffen minimaliseren door registreren bit.ly/minimaliseren-door-registreren Leidraad preventief medisch onderzoek gevaarlijke stoffen bit.ly/leidraad-preventief-onderzoek Wetgeving biologische agentia: Hoe hoger de titer, hoe hoger de besmettingskans bit.ly/hoe-hoger-de-titer NEN-ISO 45001: NEN-ISO 45001:2018 nl; Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik: bit.ly/iso-45001-gezond-en-veilig Webinar Gezond en veilig werken met ISO 45001 (toegang na registratie): bit.ly/iso-45001-gezond-en-veilig Informatieblad Invoering van ISO 45001 en overgang van OHSAS 18001 www.sccm.nl Intern Behoeften medewerkers Medewerkerstevredenheid (P)AGO Leeftijdsopbouw/ vergrijzing Ergonomie/maten Ziekte intern, vervanging, flexpool Concurrentie Doelgroepen Kwetsbare groepen Buitenwerk Werk in buitenland Patiënten uit buitenland Nieuwe risico’s Extern Imago Politiek Wetgeving Arbeidsmarkt Economie, concurrentie Uitbesteding Terrorisme: CBRN-stoffen, dual-use onderzoek Technische ontwikkelingen Privacy Omgeving Epidemieën
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag