Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas

ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteert actief of klinische laboratoria aan de eisen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de ADR te voldoen. ‘Overtreders’ krijgen 3 maanden om een veiligheidsadviseur aan te stellen en betrokken medewerkers te scholen. Laboratoria die dit overkomt hebben een acuut probleem: deze 3 maanden zijn zo om. Het is voor alle partijen daarom beter om van tevoren de nodige maatregelen te nemen. De wet kent drie pijlers: juiste verpakking van het afval, aanstellen van een zogenaamde ‘veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’, en scholing van medewerkers die betrokken zijn bij de inzameling en logistiek van gevaarlijke stoffen. De inspectiefocus ligt op klinische laboratoria, maar de wet is ook van toepassing op andere labs.

Gerelateerde expertise

Laboratoria die dit overkomt hebben een acuut probleem: deze 3 maanden zijn zo om. Het is voor alle partijen daarom beter om van tevoren de nodige maatregelen te nemen. De wet kent drie pijlers: juiste verpakking van het afval, aanstellen van een zogenaamde ‘veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’, en scholing van medewerkers die betrokken zijn bij de inzameling en logistiek van gevaarlijke stoffen. De inspectiefocus ligt op klinische laboratoria, maar de wet is ook van toepassing op andere labs. Juiste verpakking Bij transport van vloeibaar biologisch materiaal mag bij een ongeval of incident geen lekkage optreden. Daarom wordt er gewerkt met omverpakkingen met daarin voldoende absorptie- materiaal om de inhoud bij lekkage te kunnen absorberen. Als vaten stuk zij n gegaan en de inhoud is vrij gekomen, moeten de risico’s direct duidelij k zij n. Hulpverleners kunnen dan de juiste maatregelen treffen. In de ADR zij n daarom per risico instructies voor verpakking en etikettering opgenomen. Daarnaast wordt er gewerkt met transportbrieven. Uit inspecties blij kt regelmatig dat dat er geen of onvoldoende absorptiemateriaal bij ziekenhuisafval is gedaan. Het is dus zaak afspraken te maken over de hoeveelheid absorptiemateriaal die bij het afval wordt gevoegd. Ook gevaarlij k afval moet veilig en volgens de regels verpakt zij n. Hierbij gaat er minder mis. Het komt regelmatig voor dat een vat met ziekenhuisafval niet goed is gesloten. Door de hermetische sluiting is het echter onmogelij k het deksel eraf te halen en deze netjes terug te plaatsen. De correcte en veiligste optie is dan het gehele afvalvat in een groter ‘calamiteitenvat’ te plaatsen. Veiligheidsadviseur Of er een veiligheidsadviseur nodig is of dat er vrij stelling van toepassing is, hangt samen met de risico’s en van de hoeveelheid gevaarlij k en biologisch afval die per keer afgevoerd wordt. Dit kan worden bepaald met behulp van de 1000-puntenregeling (zie kader). Het ADR kent nog andere vrij stellingsregels, hierover kan een veiligheidsadviseur meer details geven. De veiligheidsadviseur moet een specifi eke opleiding volgen. In dit kader is Evofenedex een betrouwbare door ILT gewaardeerde opleidingsorganisatie. De veiligheidsadviseur mag ook worden ingehuurd. Praktij kvoorbeelden Een laboratorium moet altij d een veiligheidsadviseur aanstellen als het te maken heeft met transport van stoffen die worden ingedeeld onder UN2814 Infectieuze stof, gevaarlij k voor mensen (bij - voorbeeld hiv) of UN2900 Infectieuze stof gevaarlij k voor dieren (bij voorbeeld runderpest). Dit geldt ook bij afvoer van specifi eke risicovolle, gevaarlij ke stoffen, zoals fenol en monochloorazij nzuur (MCA). Ook voor transport van vast kaliumcyanide is een veiligheidsadviseur verplicht, maar voor vloeibaar kaliumcyanide geldt hiervoor een vrij stelling die afhankelij k is van de concentratie. Als meer dan 333 kg ziekenhuisafval met code UN 3291 per transport wordt afgevoerd, is ook een veiligheidsadviseur nodig. Als de hoeveelheid biologisch afval eronder blij ft, maar op basis van het gevaarlij k afval toch de 1000 punten worden overschreden, is toch een veiligheidsadviseur nodig. Scholing van medewerkers Medewerkers die betrokken zij n bij de inzameling van afval van gevaarlij ke stoffen en biologische agentia zij n verplicht een bewustwordingscursus te volgen over de transportrisico’s bij transport van gevaarlij k afval. De bewustwordingscursus mag intern door de eigen organisatie worden gegeven. Het is de bedoeling deze om de twee jaar te herhalen in verband met eventuele wij zigingen in de vervoerswetgeving. Belangrij k is de inhoud van de cursus vast te leggen en wie deze volgden. Laboratoria realiseren zich vaak niet dat de afzender ook tij dens het transport verantwoordelij k blij ft voor de juiste verpakking en classifi catie van het afval en de inhoud van het vervoerdocument, ook bij uitbesteding. Indelingsfouten, zoals een injectienaald in een verkeerd afvalvat, kunnen ertoe leiden dat de afvalverbrandingsinstallatie het aangeboden afval weigert. Dit kan in de papieren lopen. Een goede bewustwordingscursus helpt dit te voorkomen. Vervoer door monsternemers Soms nemen monsternemers gevaarlij ke stoffen mee naar de locatie van monstername. Ook dan is van belang dat de stoffen veilig worden vervoerd, in veilige verpakkingen, met genoeg absorptiemateriaal, zo nodig met koeling en afzuiging, en met de juiste etiketten en benodigde documenten. In verband hiermee is een belangrij k aandachtspunt dat ook de monsternemer een bewustwordingscursus krij gt. Zolang het gaat om transport van kleine hoeveelheden die nodig zij n voor het eigen werk, kan gebruik worden gemaakt van een gedeeltelij ke vrij stelling van de ADR en heeft de chauffeur geen gespecialiseerde opleiding nodig. Als een organisatie een logistiek medewerker aanstelt om alle monsternemers te bevoorraden, dan geldt dit als specialistisch vervoer en zij n alle ADReisen van kracht. Ook hier zij n in overleg met de veiligheidsadviseur eventueel vrij stellingen mogelij k. De 1000-puntenregeling met de daarbij behorende transporteisen blij ft in beide gevallen van toepassing. Laboratoria die onderzoek doen aan proefdieren, eieren, cellij nen, eiwitoplossingen en andere producten van dierlij ke oorsprong hebben te maken met wetgeving rond dierlij ke bij producten. Na de problemen die er waren met de verspreiding van de ‘gekkekoeienziekte’ (BSE) is EU-breed de handel van dierlij ke bij producten aan banden gelegd. Dit houdt onder andere in dat afval van dierlij ke bij producten gescheiden moet worden ingezameld, geëtiketteerd en verwerkt. Bij onderzoek aan zelf gevangen dieren, zoals muskusratten, is de wetgeving rond dierlij ke bij producten ook van toepassing. Meer op: www.nvwa.nl/onderwerpen/dierlij ke-bij producten
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag