Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

BEDRIJFSPAGINA

Log in
Laatste update: 11-05-2019
Iris Advies
TEL: +31 26 443 03 53
Deurnestraat 127
NL-6843 PP   Arnhem
Contact
0264430353
Mw. Ir. Iris van ’t Leven
Adviseur en trainer
Specialist in arbeidsomstandigheden in laboratoria
Bewust omgaan met gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Minder fysieke belasting op de werkplek
On the road to zero: minder kankerverwekkende stoffen op de werkplek
Voorbereiden op kleine chemische incidenten
Gestructureerd beleid rond gevaarlijke stoffen
Betrekken en motiveren van medewerkers in gezamenlijke workshops
Ventilatieperikelen beoordelen vanuit een andere hoek
Veiligheidscultuur: vergroten van draagvlak
Ondersteuning bij wettelijke verplichtingen
Voorbeelden van activiteiten
Producten, diensten
ergonomie, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, bewustwording, risico-inventarisatie, veiligheid, managementsysteem, persoonlijke bescherming, visuele klachten, zeer zorgwekkende stoffen,
Lees meer
Producten, diensten
ergonomie - fysieke belasting, repeterende bewegingen, werkhouding, pijnklachten, verlichting, stoel, tafel, kar, tillen, lichthinder
gevaarlijke stoffen - chemicaliën, brand, explosie, giftig, bijtend, zuurkast, ventilatie, containmentfactor, ventilatie efficientie, npr 4800
biologische agentia - ziekteverekkend, pathogeen, hygiene, besmetting, desinfectie, handdesinfectie, zwanger, borstvoeding, biologisch veiligheidskabinet
bewustwording - veiligheidscultuur, gedrag, draagvlak, ISO 45001, Veiligheidsgilde, TNO, bronaanpak, communicatie, aanspreken, participatie
risico-inventarisatie - gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting, zuurkast, RIE, risicoanalyse, TRA,
veiligheid - BHV, ongevalsanalyse, incident, gevaarlijke stoffen, biologische agentia
managementsysteem - ISO 45001, OHSAS 18001, kwaliteit
persoonlijke bescherming - adembescherming, handschoen, masker, fittest, allergie, doorslagtijd
visuele klachten - oogirritatie, oogpijn, oogvermoeidheid, visual strain, oogontspanning, kleurcontrole, visuele controle, visuele stress
zeer zorgwekkende stoffen - sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, reproductieschadelijk, persistent, hormoonverstorend, zeer giftig, allergie
Expertises
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Gevaarlijke stoffen - gevaarlijke-agentia
Kwaliteit, Arbo, Milieu - ergonomie
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Gevaarlijke stoffen - biologische-agentia
Kwaliteit, Arbo, Milieu - gevaarlijke-stoffen

Artikelen

Handleiding voor veilig zuurkastgebruik
Handleiding voor veilig zuurkastgebruik
Gebruik zuurkasten uitsluitend voor toepassingen waar ze voor bedoeld zijn. Let op voldoende afzuiging, respecteer de kwaliteitseisen en borg het gewenste veiligheidsniveau. De NEN-EN 14175 en de NPR 4500:2008 wijzen de weg. Er zijn vele typen zuurkasten en afzuigvoorzieningen, elk met hun eigen voor- en nadelen. Elk hiervan kan in een specifieke situatie voldoen. Bij de keuze is het belangrijk eerst duidelijk voor ogen te hebben wat de zuurkast moet doen.
LABinsights 2020-1, p.22
Inspectie verscherpt controle CMR-stoffen
Inspectie verscherpt controle CMR-stoffen
De inspectie gaat scherper controleren of laboratoria zich houden aan de wettelijk vastgelegde eisen over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, vooral de kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen. Hoe kunnen laboratoria praktisch uitvoering geven aan de blootstellingsbeoordeling en aantonen dat risico's worden beheerst? Tijd om actie op te ondernemen.
LABinsights 2019-4, p.15
ISO 45001: van theorie naar praktijk
ISO 45001: van theorie naar praktijk
In 2018 is de ‘ISO 45001 Managementsysteem voor gezond en veilig werken’ uitgekomen, afgestemd op de eisen van deze tijd. Een risicogerichte aanpak is uitgangspunt van deze norm. Van labs wordt verwacht dat ze minder vanuit procedures werken en meer borgen op basis van vakbekwaamheid. Maar hoe wordt dat in de praktijk gebracht? In de huidige opzet sluit de ISO 45001 goed aan op andere ISO-normen voor milieu en kwaliteit. Om risicogericht te kunnen werken is er in de norm veel aandacht voor de contextanalyse. Welke ontwikkelingen in de maatschappij spelen er vanuit het thema gezond en veilig werken? Welke wetgeving is van kracht?
LABinsights 2019-1, p.14
Gezond ouder worden in het lab
Gezond ouder worden in het lab
Heel Nederland moppert erover: we moeten langer doorwerken. Los daarvan willen we ons er natuurlijk wel goed op voorbereiden. Wat betekent dat vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden als er meer ouderen in het lab werken? Door veroudering wordt onze fysiologie anders. We krijgen meer te maken met chronische ziekten en onderliggend lijden. Uit de Arbobalans 2016 van TNO komt naar voren dat tussen 2013 en 2025 de arbeidsgerelateerde ziektelast naar verwachting met 15% toeneemt. De grootste ziektelast wordt veroorzaakt door werkdruk, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en gebrek aan steun van leidinggevenden. Bij gevaarlijke stoffen wordt de ziektelast vooral veroorzaakt door chronische longklachten. Nu wordt dat vaak pas op na het pensioen zichtbaar, maar dat kan bij langer doorwerken anders worden.
LABinsights 2018-9, p.10
Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen
Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas
ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteert actief of klinische laboratoria aan de eisen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de ADR te voldoen. ‘Overtreders’ krijgen 3 maanden om een veiligheidsadviseur aan te stellen en betrokken medewerkers te scholen. Laboratoria die dit overkomt hebben een acuut probleem: deze 3 maanden zijn zo om. Het is voor alle partijen daarom beter om van tevoren de nodige maatregelen te nemen. De wet kent drie pijlers: juiste verpakking van het afval, aanstellen van een zogenaamde ‘veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’, en scholing van medewerkers die betrokken zijn bij de inzameling en logistiek van gevaarlijke stoffen. De inspectiefocus ligt op klinische laboratoria, maar de wet is ook van toepassing op andere labs.
LABinsights 2018-7, p.30

Kennisbijdragen

Blauwe kleurindicator silicagel schadelijk Cobaltdichloride: vervang het dan, als het kan
Blauwe kleurindicator silicagel schadelijk
Cobaltdichloride: vervang het dan, als het kan Het blauwe cobaltdichloride dat in sommige silicagel zit, is niet zo`n lekker stofje. Het kan kanker veroorzaken bij inademing, is verdacht mutageen, kan de vruchtbaarheid schaden, en kan een allergische reactie veroorzaken van de huid en de longen. Daarnaast is het ook nog zeer giftig voor het waterleven. Genoeg redenen om het stofje te vervangen als het kan. Merck heeft een silicagel met een oranje/bruine kleurindicator die gebaseerd is op minder schadelijke ijzerzouten. Hiernaast is een link met meer informatie. Andere leveranciers die een gezond en milieuvriendelijk alternatief hebben nodig ik hierbij uit om dit door te geven. Dan kunnen ze ook in dit blog worden opgenomen.
06-05-2021  |  081x  | 
Triton X-100 vervangen: ja graag Alternatieven voor Triton X-100
Triton X-100 vervangen: ja graag
Alternatieven voor Triton X-100 Triton X-100 en andere stoffen uit de Triton-familie zijn EU-breed geclassificeerd als substances of high concern. Ze staan op de lijst van authorisatieplichtige stoffen, per 4 januari is gebruik zonder authorisatie/notificatie verboden. De stof is in 2012 al op de lijst geplaatst maar er geldt daarna nog een overganstermijn waarin gebruikers op zoek kunnen naar alternatieven. Deze loopt op 4 januari 2021 af. Triton X-100 blijft na 4 januari 2021 gewoon te koop. Voor onderzoek en ontwikkeling geldt een vrijstelling. Daarnaast heeft Merck voor specifieke toepassingen authorisatie aangevraagd, onder andere voor gebruik als component van `mixed cellulose ester membranes`. Zolang de aanvraag niet is afgehandeld mag de stof voor deze toepassingen worden gebruikt. Los hiervan blijft het natuurlijk voor mens en milieu belangrijk om Triton X-100 te vervangen. Op bijgevoegde site van Merck is een artikel te downloaden waarin alternatieven voor cell lysis met elkaar worden
19-11-2020  |  1071x  | 
Veilig werken met desinfectantia ook in coronatijd Op naar een gezonde anderhalvemeter-samenleving
Veilig werken met desinfectantia ook in coronatijd
Op naar een gezonde anderhalvemeter-samenleving In de voorbereiding op de anderhalvemeter-samenleving merk ik dat iedereen erg in de weer is met desinfectie. Desinfectantia worden veel meer gebruikt dan normaal. Des te belangrijker om ook de gezondheidsaspecten in de gaten te houden. Hierbij wat tips. Altijd van toepassing: - gebruik het desinfectans volgens de aanwijzingen van de leverancier: meestal met handschoenen, bril en voldoende ventilatie - gebruik de voorgeschreven dosering, als je voor de zekerheid een hogere concentratie of hoeveelheid gebruikt is de blootstelling hoger dan nodig Ethanol versus Isopropanol Ethanol staat op de CMR-lijst van SZW geregistreerd als kankerverwekkend en reproductieschadelijk, heeft een lagere grenswaarde dan isopropanol en heeft een lagere grenswaarde voor blootstelling aan de huid (zie database SER.nl). Als we kijken naar de effectiviteit voor corona, dan is 75% isopropanol effectief versus 80% ethanol. Ook vanuit het oogpunt van effectiviteit is in dit geval isopropanol
17-05-2020  |  1985x  |   | 
Laat meer zien (9)

Productnieuws

Productbeschrijvingen

Workshop: Stop blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
Workshop: Stop blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
Wilt u de bewustwording in uw organisatie rond het gebruik van kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen onder uw medewerkers verhogen? Wilt u uw medewerkers betrekken bij het zoeken naar mogelijkheden om kankerverwekkende stoffen in uw werkproces te vervangen en de blootstelling te verminderen? Dan is deze workshop iets voor u. Gezamenlijk bestuderen we de risico’s van de gebruikte kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen. Waar is er kans op blootstelling aan deze stoffen? Op een interactieve manier wordt gekeken naar mogelijkheden om de blootstelling te verminderen.
07-05-2021  |  091x  | 
Veiligheidsrondgangen en audits On-the-job training
Veiligheidsrondgangen en audits
On-the-job training Om het veiligheidsniveau op pijl te houden en waar mogelijk te verbeteren zijn veiligheidsrondgangen en audits onmisbaar. Door werkdrukte, werkpieken en andere onvoorziene omstandigheden komen spullen soms op de verkeerde plaats te staan en wordt noodzakelijk onderhoud over het hoofd gezien. Ook zijn medewerkers zich niet altijd voldoende bewust van de risico’s en wettelijke eisen op dit vlak. Veiligheidsrondgangen en audits bieden structuur, zorgen ervoor dat er steeds opnieuw aandacht is voor veiligheid. Vanwege de frisse blik is het belangrijk dat interne veiligheidsrondgangen en audits door iemand van een ander lab worden gedaan. Laboratoriumveiligheid verschilt echter nogal per type lab, chemisch, biologisch of juist instrumenteel. Het is daarom voor de kwaliteit van de rondgangen en audits belangrijk dat de uitvoerders goed worden getraind op labveiligheid en dat geschikte checklists worden gebruikt. Iris Advies biedt on-the-job training op maat met aandacht
22-02-2019  |  1033x  | 
Workshop Minder visual strain Ontspannen zien is een feest
Workshop Minder visual strain
Ontspannen zien is een feest Een speelse workshop met een serieuze ondertoon. Met praktische tips en oefeningen gericht op het ontspannen van de ogen en de nek tijdens en na het werk. Als je deze tips opvolgt en de ontspannende oefeningen doet gaat er een wereld voor je open. Je gaat meer kleur zien en meer diepte. Je gaat op een andere manier kijken, veel meer letten op het totale plaatje. Er komt meer beweging in beeld. En het kost geen energie, integendeel. Het ontspant zo diep dat je het je niet kunt voorstellen. En dat is genieten! Een aanrader bij visual strain door beeldschermwerk, microscopie, kleurcontrole en andere werkzaamheden waarbij je je ogen intensief gebruikt. Vermindert klachten bij computer vision syndrome. Leuk als team building-activiteit.
30-01-2019  |  1000x  | 
Laat meer zien (2)
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag