Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Log in
Laatste update: 11-05-2019
Iris Advies
TEL: +31 26 443 03 53
FAX: +31
Oog voor arbeidsomstandigheden en Milieu
Deurnestraat 127
NL-6843 PP   Arnhem
Contact
0264430353
Mw. Ir. Iris van ’t Leven
Adviseur en trainer
Specialist in arbeidsomstandigheden in laboratoria
Bewust omgaan met gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Minder fysieke belasting op de werkplek
On the road to zero: minder kankerverwekkende stoffen op de werkplek
Voorbereiden op kleine chemische incidenten
Gestructureerd beleid rond gevaarlijke stoffen
Betrekken en motiveren van medewerkers in gezamenlijke workshops
Ventilatieperikelen beoordelen vanuit een andere hoek
Veiligheidscultuur: vergroten van draagvlak
Ondersteuning bij wettelijke verplichtingen
Ontmoet ons op
Voorbeelden van activiteiten
Producten, diensten
ergonomie, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, bewustwording, risico-inventarisatie , veiligheid, managementsysteem, persoonlijke bescherming, visuele klachten, zeer zorgwekkende stoffen,
Lees meer
Producten, diensten
ergonomie - fysieke belasting, repeterende bewegingen, werkhouding, pijnklachten, verlichting, stoel, tafel, kar, tillen, lichthinder
gevaarlijke stoffen - chemicalien, brand, explosie, giftig, zeer zorgwekkende stoffen, bijtend, allergie, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, reproductieschadelijk
biologische agentia - ziekteverekkend, pathogeen, hygiene, besmetting, desinfectie, handdesinfectie, zwanger, borstvoeding, biologisch veiligheidskabinet
bewustwording - veiligheidscultuur, gedrag, draagvlak, ISO 45001, Veiligheidsgilde, TNO, bronaanpak, communicatie, aanspreken, participatie
risico-inventarisatie - gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting, zuurkast, RIE, risicoanalyse, TRA,
veiligheid - BHV, ongevalsanalyse, incident, gevaarlijke stoffen, biologische agentia
managementsysteem - ISO 45001, OHSAS 18001, kwaliteit
persoonlijke bescherming - adembescherming, handschoen, masker, fittest, allergie,
visuele klachten - oogirritatie, oogpijn, oogvermoeidheid, visual strain, oogontspanning, kleurcontrole, visuele controle, visuele stress
zeer zorgwekkende stoffen - sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, reproductieschadelijk, persistent, hormoonverstorend, zeer giftig
Expertises
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Gevaarlijke stoffen - Gevaarlijke agentia
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Ergonomie
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Gevaarlijke stoffen - Biologische agentia
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Gevaarlijke stoffen

Artikelen

Inspectie verscherpt controle CMR-stoffen
Inspectie verscherpt controle CMR-stoffen
De inspectie gaat scherper controleren of laboratoria zich houden aan de wettelijk vastgelegde eisen over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, vooral de kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen. Hoe kunnen laboratoria praktisch uitvoering geven aan de blootstellingsbeoordeling en aantonen dat risico's worden beheerst? Tijd om actie op te ondernemen.
LABinsights 2019-4, p.15
ISO 45001: van theorie naar praktijk
ISO 45001: van theorie naar praktijk
In 2018 is de ‘ISO 45001 Managementsysteem voor gezond en veilig werken’ uitgekomen, afgestemd op de eisen van deze tijd. Een risicogerichte aanpak is uitgangspunt van deze norm. Van labs wordt verwacht dat ze minder vanuit procedures werken en meer borgen op basis van vakbekwaamheid. Maar hoe wordt dat in de praktijk gebracht? In de huidige opzet sluit de ISO 45001 goed aan op andere ISO-normen voor milieu en kwaliteit. Om risicogericht te kunnen werken is er in de norm veel aandacht voor de contextanalyse. Welke ontwikkelingen in de maatschappij spelen er vanuit het thema gezond en veilig werken? Welke wetgeving is van kracht?
LABinsights 2019-1, p.14
Gezond ouder worden in het lab
Gezond ouder worden in het lab
Heel Nederland moppert erover: we moeten langer doorwerken. Los daarvan willen we ons er natuurlijk wel goed op voorbereiden. Wat betekent dat vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden als er meer ouderen in het lab werken? Door veroudering wordt onze fysiologie anders. We krijgen meer te maken met chronische ziekten en onderliggend lijden. Uit de Arbobalans 2016 van TNO komt naar voren dat tussen 2013 en 2025 de arbeidsgerelateerde ziektelast naar verwachting met 15% toeneemt. De grootste ziektelast wordt veroorzaakt door werkdruk, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en gebrek aan steun van leidinggevenden. Bij gevaarlijke stoffen wordt de ziektelast vooral veroorzaakt door chronische longklachten. Nu wordt dat vaak pas op na het pensioen zichtbaar, maar dat kan bij langer doorwerken anders worden.
LABinsights 2018-9, p.10
Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen
Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas
ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteert actief of klinische laboratoria aan de eisen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de ADR te voldoen. ‘Overtreders’ krijgen 3 maanden om een veiligheidsadviseur aan te stellen en betrokken medewerkers te scholen. Laboratoria die dit overkomt hebben een acuut probleem: deze 3 maanden zijn zo om. Het is voor alle partijen daarom beter om van tevoren de nodige maatregelen te nemen. De wet kent drie pijlers: juiste verpakking van het afval, aanstellen van een zogenaamde ‘veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’, en scholing van medewerkers die betrokken zijn bij de inzameling en logistiek van gevaarlijke stoffen. De inspectiefocus ligt op klinische laboratoria, maar de wet is ook van toepassing op andere labs.
LABinsights 2018-7, p.30

Kennisbijdragen

Perchloorzuur hoort in een destructiekast de ene zuurkast is de andere niet
Perchloorzuur hoort in een destructiekast
de ene zuurkast is de andere niet Het explosierisico van perchloorzuur wordt gemakkelijk onderschat. Met een kleine hoeveelheid van 5 -10 ml geconcentreerd perchloorzuur kan je al een gewone zuurkast opblazen. Een gewone zuurkast heeft meestal een zuurkastraam van veiligheidsglas. Dit klinkt goed maar is in geval van een explosie niet geschikt. Het gaat aan diggelen en de glasstukjes gaan zich als projectielen gedragen. Heel gevaarlijk, als iemand hierdoor geraakt wordt leidt dit tot ernstige verwondingen. Controleer daarom als u perchloorzuur gebruikt, of de zuurkast hiervoor is ontworpen en het raam van de zuurkast heel blijft en niet naar buiten komt zetten in geval van een explosie. Er zijn veel lichtere modellen die werken met standaard veiligheidsglas, deze zijn niet geschikt. Enkele, wat zwaarder uitgevoerde, degelijke zuurkasten zijn wel zo ontworpen dat het raam heel blijft. En destructiekasten kunnen ook tegen een stootje. Die moeten voldoen aan de norm NEN-EN 14175-7:2012 en Zuurkasten
23-09-2019  |  619x  | 
Voorkom emissies bij transport van CMR 'Hermetisch' gesloten vaten niet verplicht
Voorkom emissies bij transport van CMR
'Hermetisch' gesloten vaten niet verplicht Stel, tijdens het transport van chemicaliën van de buitenopslag naar binnen springt de bodem kapot. Er zijn te grote spanningen ontstaan door het grote temperatuurverschil. De inhoud van de fles ligt in de gang op de vloer. Er is beperkte afzuiging. Wat nu? Stel de loopvloeistof van je HPLC loopt in een open afvalvat. Wat is dan de emissie? En wat de blootstelling? Stel je hebt vuil glaswerk dat besmet is met een kankerverwekkende stof en het moet naar de spoelkeuken. Hoe voorkom je blootstelling? Om dit soort situaties te voorkomen is in het Arbobesluit een artikel opgenomen dat eist dat kankerverwekkende en mutagene stoffen, inclusief het afval, in ‘hermetisch gesloten veilige houders’ worden bewaard en getransporteerd. En dat op de houders het risico duidelijk staat aangegeven. ‘Hermetisch gesloten houder’ wat houdt dit nu in de praktijk in? Biologische afvalvaten zijn hermetisch gesloten en niet meer te openen. Maar de afvalinzamelaar is niet erg happy met laboratoria
07-06-2019  |  845x  | 
Vermoeide ogen? Plaats het beeldscherm lager
Vermoeide ogen? Plaats het beeldscherm lager
Al jaren wordt aangeraden het beeldscherm op ooghoogte te plaatsen om zo nek- en schouderklachten te voorkomen. De gedachte hierachter is dat de spierspanning in de nek dan minder is. Bij dit advies is niet gekeken naar de belasting van het visuele systeem bij nabijwerk. En het is gebaseerd op het oudere type beeldschermen die nog veel reflecties vertoonden, minder instelbaar waren qua lettergrootte en helderheid en niet schuin konden worden geplaatst. Met de huidige technologie is het mogelijk om voor beeldschermen te kiezen die beter zijn af te stemmen op het visuele systeem. Volgens de NEN 3087, de norm voor visuele ergonomie, is het beter om het beeldscherm niet op ooghoogte maar lager, onder een schuine, comfortabele hoek te plaatsen. De kijkrichting wordt natuurlijker en de ogen kunnen beter accommoderen. Ook zijn de oogleden meer ontspannen en is er meer traanvocht. Knipperen is minder nodig en gaat tegelijk makkelijker. Het beeldscherm moet daarvoor wel extra
08-01-2019  |  957x  | 
Laat meer zien (2)

Productnieuws

Productbeschrijvingen

Veiligheidsrondgangen en audits On-the-job training
Veiligheidsrondgangen en audits
On-the-job training Om het veiligheidsniveau op pijl te houden en waar mogelijk te verbeteren zijn veiligheidsrondgangen en audits onmisbaar. Door werkdrukte, werkpieken en andere onvoorziene omstandigheden komen spullen soms op de verkeerde plaats te staan en wordt noodzakelijk onderhoud over het hoofd gezien. Ook zijn medewerkers zich niet altijd voldoende bewust van de risico’s en wettelijke eisen op dit vlak. Veiligheidsrondgangen en audits bieden structuur, zorgen ervoor dat er steeds opnieuw aandacht is voor veiligheid. Vanwege de frisse blik is het belangrijk dat interne veiligheidsrondgangen en audits door iemand van een ander lab worden gedaan. Laboratoriumveiligheid verschilt echter nogal per type lab, chemisch, biologisch of juist instrumenteel. Het is daarom voor de kwaliteit van de rondgangen en audits belangrijk dat de uitvoerders goed worden getraind op labveiligheid en dat geschikte checklists worden gebruikt. Iris Advies biedt on-the-job training op maat met aandacht
22-02-2019  |  734x  | 
Workshop Minder visual strain Ontspannen zien is een feest
Workshop Minder visual strain
Ontspannen zien is een feest Een speelse workshop met een serieuze ondertoon. Met praktische tips en oefeningen gericht op het ontspannen van de ogen en de nek tijdens en na het werk. Als je deze tips opvolgt en de ontspannende oefeningen doet gaat er een wereld voor je open. Je gaat meer kleur zien en meer diepte. Je gaat op een andere manier kijken, veel meer letten op het totale plaatje. Er komt meer beweging in beeld. En het kost geen energie, integendeel. Het ontspant zo diep dat je het je niet kunt voorstellen. En dat is genieten! Een aanrader bij visual strain door beeldschermwerk, microscopie, kleurcontrole en andere werkzaamheden waarbij je je ogen intensief gebruikt. Vermindert klachten bij computer vision syndrome. Leuk als team building-activiteit.
30-01-2019  |  707x  | 
Contextanalyse in de geest van ISO 45001 Op welke HSE-risico’s wilt u zich richten?
Contextanalyse in de geest van ISO 45001
Op welke HSE-risico’s wilt u zich richten? Risicogericht werken. De meeste aandacht besteden aan die thema’s die er werkelijk toe doen. Dat wordt beoogd met de ISO 45001, Managementsysteem voor gezond en veilig werken. Een belangrijke pijler van het managementsysteem is in dit verband de context-analyse. Daarbij kijkt het management gezamenlijk naar de interne en externe ontwikkelingen die relevant zijn voor het beleid rond gezond en veilig werken. Maatschappelijke ontwikkelingen maar ook van toepassing zijnde wetgeving staan daarbij centraal. Omdat in laboratoriumomgeving alle HSE-thema’s spelen is deze analyse niet altijd even makkelijk. Dan kan het fijn zijn om daar externe begeleiding bij te krijgen van iemand die in arbeidsomstandigheden in laboratoria is gespecialiseerd en al 25 jaar ontwikkelingen heeft zien komen en gaan. Iris Advies biedt begeleiding bij deze contextanalyse.
21-01-2019  |  1148x  | 
Werkplek en werkhouding in het laboratorium Hoe je lichamelijke klachten voorkomt
Werkplek en werkhouding in het laboratorium
Hoe je lichamelijke klachten voorkomt Dit boek gaat in op handelingen in het laboratorium die in verband worden gebracht met het ontstaan van lichamelijke klachten in armen, schouders, nek of rug. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat medewerkers die dagelijks meer dan 1 uur per dag pipetteren grotere kans hebben op hand, arm en schouderklachten. Ook microscopie, werkzaamheden met de microtoom, werken met pincet, werken in zuurkasten en veiligheidskabinetten en andere laboratoriumhandelingen kunnen aanleiding geven tot pijnklachten. Hoe kan je lichamelijke klachten voorkomen? In het boek staan veel praktische tips.
09-01-2019  |  961x  | 
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag